TEL: 0915 092 688    galea@galea.sk

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je:

GALEA SK, s.r.o.

Radoľa 504, 023 36 Radoľa

IČO: 53007905

DIČ: 2121216757

IČ DPH: SK2121216757

zapísaná: Obchodný register vedený Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka

74395/L (ďalej len „predávajúci“)

IBAN: SK15 0900 0000 0051 7190 8104

SWIFT: GIBASKBX

e-mail: galea@galea.sk

Telefón: +421/915 092 655, 0915 092 688

Nákup v internetovom obchode shop.galea.sk môžu realizovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci").

 

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu shop.galea.sk.

 

3. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári (Názov firmy/Priezvisko a meno, IČO, Adresa pre doručenie tovaru, Fakturačná adresa ak nie je zhodná s adresou pre doručenie, Telefonický kontakt, e-mailová adresa). Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Prijatie objednávky je potvrdené kupujúcemu e-mailom (ďalej len „Prijatie objednávky") do 1 hod. po odoslaní objednávky. „Prijatie objednávky" obsahuje nasledujúce údaje: fakturačné údaje kupujúceho, špecifikácia tovaru, množstvo, cena tovarov a služieb). Storno objednávky je možné do 24 hod.  po obdržaní „Prijatia objednávky".

Pri každom tovare je uvedená cena vrátane DPH. Obrázky produktov sú ilustračné. Technické zmeny a omyly vyhradené. Farby zobrazené v internetovom obchode nemusia zodpovedať skutočnosti.

Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Odmietnutím kupujúceho predávajúcemu objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, sa považuje objednávka za neplatnú.
Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Trvalí zákazníci, s ktorými sú dohodnuté špecifické zmluvné podmienky budú akceptované aj pri objednaní a dodaní tovaru cez internetový obchod shop.galea.sk.
V prípade objednania tovaru vyrobeného podľa špecifickej požiadavky kupujúceho (ďalej len „tovar na objednávku") napr. sokle s výsekom, rolety na mieru, dekoratívne lišty na mieru, okopové plechy na mieru, fotorolety a pod., môže predávajúci vyžadovať od kupujúceho zálohu vo výške dohodnutej podľa druhu tovaru.4. Cena a platenie

Ponúkané ceny uvedené na stránkach predávajúceho sú platné v dobe objednania. Ceny uvedené vo vytlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po uhradení celej kúpnej ceny za tovar. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci odobrať tovar uvedený v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Zaplatenie kúpnej ceny je možné realizovať nasledovne:

      - Dobierka - hotovosť pri prevzatí tovaru od kuriéra

      - Hotovosť - osobný odber u regionálneho predajcu

      - Prevodom na účet - možné len pri dodávke cez kuriéra, úhradu realizovať až po obdržaní predfaktúry

      - Faktúra - dostupné len pre zmluvných odberateľov

Ceny zobrazené pri jednotlivých tovaroch v shop.galea.sk sú závislé od zaradenia zákazníka do jednotlivých cenových skupín. V špecifických prípadoch môže byť táto konečná cena odlišná od ceny, ktorá sa zobrazí v shop.galea.sk. Podkladom pre úhradu ceny za tovar je suma uvedená v daňovom doklade - faktúre (resp. predfaktúre).

Kupujúci týmto zároveň udeľuje v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 246/2012 Z.z. účinného od 1.1.2013 predávajúcemu súhlas na zasielanie faktúry v elektronickej forme na e-mailovú adresu zadanú predávajúcim.


5. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať do 3 pracovných dní. „Tovar na objednávku" je vyexpedovaný do 5 pracovných dní (s výnimkou Fotoroliet, lakovaného tovaru, atypických stolových nôh a nerezových zásten, atypických roliet na mieru – expedícia do 14 pracovných dní).

Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Väčšina tovaru uvedeného v shop.galea.sk je v prevažnej miere stále na sklade. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné vyexpedovať v stanovenom termíne, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

 

6. Spôsob dopravy, dopravné

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akéhokoľvek poškodenia obalu uviesť túto skutočnosť v prepravnom liste. Kupujúci nie je povinný prevziať tovar od prepravcu len pri zjavnom poškodení obalu. V prípade dobierky doklad o úhrade zásielky odovzdá prepravca a vyberá hotovosť.
Dodanie tovaru je možné nasledovnými spôsobmi:

      - Kuriér - dodanie kuriérom (TOPTRANS EU, a.s.) na adresu zadanú kupujúcim pri objednaní tovaru.

      - Osobný odber u predajcu - osobný odber tovaru u regionálneho predajcu (kontakt na najbližšieho predajcu bude uvedený v „potvrdení objednávky")


Pri objednávkach nad 120,-€ s DPH je doprava na miesto určenia v rámci SR zdarma.
Pri objednávkach do 120,-€ s DPH účtujeme dopravné v rámci SR 7,20 € s DPH.
Pri dodaní tovaru cez regionálneho predajcu je doprava v rámci SR zdarma.

 

7. Záruka, servis, vady tovaru

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou 12-24 mesiacov podľa platných právnych predpisov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy telefonicky alebo písomne (e-mail, pošta), najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

V prípade zistenia vady tovaru sa zaväzuje predávajúci postupovať v zmysle zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu § 622 a § 623 OZ:
§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

8. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese objednavky@galea.sk Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

 

9. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákona") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:  Odstúpenia od kúpnej zmluvy

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo predpokladá povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Adresa na vrátenie tovaru: GALEA SK, s.r.o., Radoľa 504, 023 36  Radoľa.

 

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Viac o ochrane osobných údajov TU

 

11. Záverečné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou  ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania  tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra alebo z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Je potrebné spísať s prepravcom škodový protokol! Škodový protokol, resp. zápis do prepravného listu doporučujeme uskutočniť pri akomkoľvek poškodení obalu.

Ak nejde o použitú vec, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 12-24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Reklamáciu je možné uplatniť a podať písomne (e-mailom, faxom, poštou) alebo vyplnením reklamačného formuláru alebo využitím odkazu reklamácie v dolnom menu našej eshop stránky.

Balík s reklamovaným tovarom musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail, resp. kópiu reklamačného formuláru. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list na adresu: GALEA SK s.r.o., Radoľa 504, 023 36  Radoľa.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý.

Náklady reklamačného jednania:

1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.

Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),

- prepätím, napr. pri údere blesku,

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,

- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 

Alternatívne riešenie Sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom galea@galea.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tento reklamačný poriadok platí pre firmu GALEA SK s.r.o., Radoľa 504, 023 36 Radoľa, ako aj pre internetový obchod shop.galea.sk.